Főmenü Barátod-e Jézus? Magunkról Tanítások Legfrissebb tanítás Mai napi táplálék Imádságok Bizonyságok Galéria Elérhetőség Mennyország Klub Tánciskola Magvetők


Magunkról

Mi is a Mennyország Klub? Egy teljes evangéliumi keresztény egyház, a Krisztus Szeretete Egyház helyi gyülekezete. Többnyire lelkes fiatalok járnak ide, de nem kizárólag ezen korosztály látogat minket. Igazából nem az a fontos, hogy kin milyen címke van – hány éves, honnan jött, mivel foglalkozik –, hanem az, hogy mi van belül, a szívében. A közösségünket Isten és az Ő szeretete tartja össze, aki annyira szerette e világot, hogy az Ő egyszülött Fiát adta érte, hogy ha valaki hisz Ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.

  A Mennyország Klub 2004 decemberében alakult meg. Keresztény szórakozóhelynek szántuk, mivel nagyon sok hívő fiatal volt és van az egyházban, akik már megismerték az Úr Jézus szeretetét, ennek hatására felhagytak a világi szórakozással – de természetesen a kikapcsolódásra való igényük megmaradt. Ezt Isten sem bánja, sőt, örül a mi jókedvünknek! Jézus maga mondta a János 16,24-ben: „Mostanáig semmit sem kértetek az Atyától az én nevemben: kérjetek és megkapjátok, hogy a ti örömetek teljes legyen.” A Zsidó 13,8 azt mondja: „Jézus Krisztus tegnap és ma és mindörökké ugyanaz.”

Tehát Jézus ma is azt akarja, hogy a mi örömünk teljes legyen! Ez igazán jó hír, ugye?
Van egy másik nagy szívügyünk is, mégpedig az Evangélium, azaz az Örömhír hirdetése. Jézus azt mondja a Márk 16,15–16-ban: „Elmenvén e széles világra, hirdessétek az Evangéliumot minden teremtésnek. Aki hiszen és megkeresztelkedik, üdvözül; aki pedig nem hiszen, elkárhozik.” Hirdetnünk kell az Evangéliumot akár olyan – egyházi körökben újszerűnek számító eszközökkel is –, mint a rap, a hip-hop vagy a tánc, csak hogy az emberek meglássák és felismerjék az igazságot; eljusson hozzájuk az örömhír Isten szeretetéről, jóságáról; és megismerjék azt a boldog, teljes, szabad életet, ami csak Ő általa lehetséges.
Isten örül annak, hogy jól akarjuk magunkat érezni, és boldogok akarunk lenni, ha mindezt egészséges bibliai

határokon belül szeretnénk megtenni. Ebben van se- gítségünkre a Mennyország Klub.
Ó, és még valami! Egy csepp kis Mennyország az em- ber szívében? Vajon lehetséges ez itt a Földön, ahol annyira vágyódunk a Menny csodadolgai után? Jézus szavai szerint mindez lehetséges, mert így tanított erről: „Az Isten országa nem szemmel láthatólag jön el. Sem azt nem mondják: Ímé itt, vagy: Ímé amott van, mert ímé, az Isten országa tibennetek van.” (Lukács 17,20-21.)
A Mennyország Klub Isten országából kínál minden ér- deklődőnek egy kis ízelítőt.
 

Jim Sanders az egyházunk vezető és alapító lelkipásztora. A Texas A@M egyetem elvégzése után Dallasban a „Christ for the Nations” bibliaiskolában tanulta az Igét. 1978-ban kezdte misszionáriusi szolgálatát Izraelben, majd Ausztrália következett, ahol kilenc évig végzett pásztori munkát. Ma szolgálata Kelet-Európára, elsősorban Magyarországra terjed ki. Magyarországon a Krisztus Szeretete Egyház vezető lelkészeként teljesít szolgálatot. Gyakran találkozhatunk vele az ország csaknem valamennyi városában, falvában és határainkon túl tartott gyógyító istentiszteleteken, ahol Jézus Krisztus csodálatos ereje által ezrek gyógyultak és tértek meg az Úrhoz.


Hitalapelveink röviden:

(1)  Hisszük, hogy a Biblia Istentől ihletett, nem ember akaratából származott, hanem a Szent Szellemtől indíttatva szólták azt Istennek szent emberei. (2Tim. 3,16. 2Pét. 1,21)

(2)  Hiszünk a Szentháromságban: az Atyában, a Fiúban és a Szent Szellemben. Az Atya Isten, akitől van a mindenség. (1Kor. 8,6) Az egyszülött Fiú, az Úr Jézus Krisztus, aki által van a mindenség. Jézus Krisztus a testet öltött Ige, aki a kezdetek óta létezik, és az Atyánál van. (1Kor. 8,6. Ján. 1,1) A Szent Szellem, az Igazságnak Szelleme, aki az Atyától származik, Jézus Krisztusról tesz bizonyságot. (Ján. 15,26)

(3)  Az ember teremtett lény; Isten a saját képére és hasonlatosságára teremtette az embert. (1Móz. 1,26) Ádám felségárulása és bűnbeesése által az ember szellemében elkülönült Istentől. Egy ember által jött be a világra a bűn, és a bűn által a halál. A halál minden emberre elhatott, mert mindnyájan vétkeztek. (Róm. 5,12. 3,23) Jézus Krisztus, Istennek Fia azért jelent meg, hogy az ördög munkáit lerontsa. Az életét adta váltságul és kiontott vérét áldozatul az elveszett emberért, hogy megváltsa és visszaállítsa az embert Istennél. (1Ján. 3,8)

(4)  Hiszünk a szellemi újjászületésben és az újjászületés által nyert örök életben. „… ha valaki újonnan nem születik, nem láthatja az Isten országát.” (Ján. 3,3) A szellemi újjászületést nem lehet elnyerni egy egyházhoz tartozás által, sem vízkeresztség által, sem más vallásos cselekedet által. Ahogy meg van írva: „Nem cselekedetekből, hogy senki ne kérkedjék.” (Ef. 2,9) Újjászületni a hitünk megvallása által lehet. „Mert ha a te száddal vallást teszel az Úr Jézusról, és szívedben hiszed, hogy az Isten feltámasztotta Őt a halálból, üdvözülsz. Mert szívvel hiszünk a megigazulásra, szájjal teszünk pedig vallást az üdvösségre.” (Róm. 10,9–10)

(5)  Hiszünk a Szent Szellem keresztségében és a nyelveken szólásban. (Ján. 14,16–17. Csel. 1,8. 2,4. 2,38–39. 19,6)

(6)  Hiszünk a teljes és tökéletes megváltás részeként a szent gyógyulásban. (Ésa. 53,4–5. Márk 16,18. Mát. 8,17. 1Pét. 2,24. Gal. 3,13)

(7)  Hiszünk az Úr Jézus visszatérésében és a Krisztusban meghaltak feltámadásában, az élő hívők elragadtatásában. (1Thess. 4,16–17)

(8)  A megpróbáltatások ideje után Jézus visszajön a Földre az ezeréves királyság idejére, mint királyok Királya és urak Ura, valamennyi szentjével együtt, akik királyok és papok lesznek a Királyságában. (Jel. 20,6)

(9)  Azok, akik nem fogadták be a szívükbe a Megváltót, nem tették Jézust életük Urává és Megváltójává, és úgy halnak meg a bűneikben, örökre elvesznek. (Zsid. 9,27)